More Website Templates at TemplateMonster.com!

Osnovni podaci o nama

Naziv preduzeĆa:
BraĆa MiĆiĆ” d.o.o. za trgovinu usluge i proizvodnju-graĐevinarstvo, projektvovanje, konsalting i inženjering;

Datum osnivanja:
01.08.1996.godine

Pravni status:
DruŠtvo sa ograniČenom odgovornoŠĆu
privatna svojina  100%

 

Adresa: Modriča,ul. Svetosavska b.b.
Ovlašteno lice: Mićić Rado – direktor;
JIB: 4400199870001;
PDV: 400199870001;
Matični broj: 1856898;
Broj rješenja upisa u sudski registar: 1-3432-00;

 

Šifra djelatnosti: građevinarstvo od 451 do 45500;
konsalting i menadžment poslovi 74140;
projektovanje građevinskih i drugih objekata 74202;
74203 inženjering;

 

Bankovni računi:
562-011-00002404-19 NLB Razvojna banka, Filijala Modriča;
552-007-00001403-70 Hypo-Alpe-Adia bank Modriča;